INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮa SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67 9 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ) (dále jen „Správce“),

Klub Plavecké školy Krokodýl Brno, z.s.

je tento povinen na základě §3 a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1.jméno a příjmení,

2.datum narození,

3.adresu místa pobytu,

4.u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3 a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: •Českému svazu plaveckých sportů, dále jen ČSPS a jeho pobočným spolkům,

•Světové plavecké federaci (FINA) a evropské plavecké federaci (LEN) zastřešující činnost ČSPS

•Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha

•příslušnému Okresního sdružení České unie sportu, SCS ČUS

•Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),

•příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem

•vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic ČSPS a s tím souvisejícími činnostmi,

•vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

•identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod.

•žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základěčl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněnýoddíl/klub) moje

1.fotografie,

2. videa,

3.zvukové záznamy,

4.sportovní výsledky

5.telefonní číslo

6.e-mail

7. rodné číslo

8.informaci o platné zdravotní prohlídce

za účelem

•marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, médiích),

•prezentace na webu,

•prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

•prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech,

•vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, apod.)

•naplnění vyhlášky 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávatčinnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

•Českému svazu plaveckých sportů, dále jen ČSPS a jeho pobočným spolkům,

•Světové plavecké federaci (FINA) a evropské plavecké federaci (LEN) zastřešující činnost ČSPS

•Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha

•České unii sportu, z.s., Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS,

•příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

•mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

•požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

•na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

•na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

•na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

•odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

•podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.