Organizační řád Klubu určuje a upravuje vzájemné vztahy vnitřního uspořádání.

I.
Nejvyšším orgánem Klubu je Valná hromada. Tato je složená z členů klubu. Práva a povinnosti jsou zakotveny ve Stanovách Klubu.

II.
Výkonným orgánem Klubu je předsednictvo Klubu, které zastupuje Klub při jednáních s třetími osobami a jinými orgány. Je minimálně tříčlenné, jejich počet může být podle potřeby vyšší, vždy však lichý.

Základní funkce:
Předseda je statutárním zástupcem klubu, je výkonným orgánem Klubu s podpisovým právem, který je odpovědným Valné hromaděMístopředseda je zastupujícím statutárním zástupcem klubu s podpisovým právem, je odpovědný Valné hromaděHospodář je pověřen hospodařením klubu, má právo podpisu dokumentů hospodářského charakteru.
Další členové předsednictva klubu s pravomocemi uloženými Valnou hromadou klubu.

III.
Orgánem zodpovědným za sportovní činnost je trenérská rada. Povinnosti a práva jsou obsaženy ve Stanovách Klubu.

IV.
Kontrolním orgánem Klubu je Dozorčí rada. Práva a povinnosti jsou obsaženy ve Stanovách Klubu.

V.
Vzhledem k tomu, že pracovníci klubu vykonávají činnost v klubu mimo svůj pracovní poměr, uzavírá s nimi předsednictvo Dohody dle Zákoníku práce.

Organizační řád byl schválen na Valné hromadě konané dne 17. 6. 2015